V naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2023

Banja Luka, 26 -27. april 2023.

PRATEĆI PROGRAM SIMPOZIJUMA ENEF 2023

Prezentacije po pozivu

Projekat Erasmus+ KA2 ELEMEND (Development of master curricula for Electrical Energy Markets and Engineering Education)

predavač: prof. dr Platon Sovilj, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Srbija

Nove paradigme električnih mreža i tržišta zahtevaju da osoblje zaposleno na poslovima vezanim za električnu energiju, kao i krajnji korisnici električne energije budu na odgovarajući način obrazovani i obučeni. Nastavni planovi i programi iz elektrotehnike u zemljama Zapadnog Balkana, ranije su formirani u skladu sa tradicionalnim modelom jedne velike elektroenergetske mreže, koja je u vlasništvu jedne kompanije, pa je prepoznata potreba da se ovi planovi i programi prilagode novim okolnostima. Projekat ELEMEND je osmišljen da omogući da nastavni programi iz elektrotehnike u zemljama Zapadnog Balkana budu konkurentni kroz podučavanje i obuku u tehnologijama pametnih mreža i mikro mreža, u kontekstu tržišta električne energije. Razvijeni su kursevi na nivou OAS i MAS na FTN, kao i u projektnim partnerskim ustanovama Zapadnog Balkana; akademsko i tehničko osoblje je prolazilo odgovarajuću obuku i korišteni su novi IKT alati, kao što su platforme za e-učenje i gejmifikovani sadržaji zajedno sa kombinovanim učenjem. Laboratorije iz projekta ELEMEND su dostupne svim partnerima i kao takve predstavljaju i bazu za istraživački rad, dok se od diplomaca očekuje da imaju povećanu stopu zapošljivosti i da igraju vodeću ulogu u svojoj oblasti.

Erasmus+ KA2 KALCEA (Knowledge Triangle for a Low Carbon Economny)

predavač: prof. dr Platon Sovilj, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Srbija

Kao odgovor na pretnju klimatskih promena i globalne izazove u energetskom sektoru, zemlje širom sveta obavezale su se da će ulagati u energiju sa niskim emisijama ugljenika. Obnovljivi izvori energije, tehnnologije skladištenja, pametne mreže, tehnologije za energetsku efikasnost i još mnogo toga, neki su od ključnih segmenata koji bi trebalo da pomognu u masovnom uklanjanju ove emisije. Međutim, globalni izazovi u energetskom sektoru ne mogu se uspešno rešiti bez doprinosa inovacija zasnovanih na znanju koje se oslanjaju na obrazovanje i istraživanje u energetskom polju. Da bi se uspešno odgovorilo na ove izazove, neophodno je uvesti nove mehanizme koji će povezati VŠU sa industrijskim sektorom i društvom i proizvesti nova inovativna rešenja. Paradigma trougla znanja (KT – Knowledge Triangle) ističe važnost povezivanja istraživanja, obrazovanja i inovacija. Dalje, za efikasno rešavanje izazova visokog obrazovanja i zahteva za veštinama potrebne su nove šeme obuke, učenja i prenosa znanja. Projekat KALCEA svoju motivaciju crpi iz nedostatka KT mehanizama i struktura u zemljama Zapadnog Balkana. Saradnja sa industrijom je slaba i ad-hok, uglavnom zasnovana na pojedinačnim kontaktima, dok sistemski pristup ne postoji. Projekat KALCEA ima za cilj uspostavljanje Centara za inovaciju znanja na izabranim univerzitetima Zapadnog Balkana, u svrhu izgradnje kapaciteta na području KT. Ciljne grupe u okviru projekta KALCEA uključuju administrativno, tehničko i akademsko osoblje i studente doktorskih studija, mlade istraživače u istraživačkim institucijama, mlade stručnjake, preduzetnike i menadžere u industrijskom sektoru.