V naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2023

Banja Luka, 26 -27. april 2023.

UPUTSTVA ZA AUTORE

Uputstvo za pisanje i prijavu rada
Pozivamo zainteresovane autore da dostave radove (naučne i stručne) najkasnije do 12. februara 2023. godine putem putem platforme Microsoft CMT. Svi primljeni radovi podliježu recenziji od strane Programskog odbora Simpozijuma i eksternih recenzenata. Radovi se mogu napisati na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine i engleskom jeziku. Radovi se dostavljaju u MS Word formatu. Uputstvo za pripremu radova može se preuzeti ovdje.

Uputstvo za izlaganje rada
Sale u kojima će se održati prezentacije radova su opremljene računarima sa Windows operativnim sistemom i projektorom. Izlagači radova treba da dođu 15 minuta prije početka sesije kako bi se kopirale prezentacije i provjerila korektnost prikazivanja slajdova. Prezentacije treba da budu u PPT ili PDF formatu. Izlaganje rada je ograničeno na maksimalno 15 minuta, 12 minuta za prezentovanje rada i 2-3 minuta za pitanja i diskusiju. Molimo vas da poštujete predviđeno vrijeme za izlaganje rada kako ne bi došlo do narušavanja programa rada Simpozijuma.

Uputstvo za uplatu kotizacije za učešće na simpozijumu
Uplata u zemlji
Primalac: Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Banja Luka
RPN (Račun posebnih namjena) Univerziteta u Banjoj Luci
555-000-06053684-82 Nova banka ad Banja Luka
551-001-00009070-76 Unicredit banka ad Banja Luka
552-002-18458284-85 Adikko banka ad Banja Luka
571-010-00002781-63 Komercijalna banka
Organizacioni kod: 1250003
Vrsta prihoda: 722532
Opština: 002